Shromáždění delegátů 16.4.2019

Tisková zpráva ze shromáždění delegátů OHK Příbram

  1. dubna 2019 se v konferenčním sále Kostky Pb, a.s. konalo shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Letošního shromáždění se zúčastnilo 59 zástupců firem, což považujeme za velmi solidní účast. Aktuální stav členské základny je 190 členských firem.

Přivítali jsme i významné hosty jako viceprezidentku HK ČR paní Mgr. Irenu Bartoňovou – Pálkovou, starostu města Sedlčany Ing. Miroslava Hölzela, ředitele odboru zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP v Příbrami Mgr. Libora Bartůňka a ředitelku Agrární komory v Příbrami Bc. Petru Novotnou.

Na programu shromáždění bylo schválení plánu práce pro rok 2019, schválení hospodářského výsledku
za rok 2018 a schválení rozpočtu pro rok 2019. Shromáždění delegátů dále vzalo na vědomí zprávu
o činnosti za rok 2018 a zprávu dozorčí rady za uplynulý rok.

Shromáždění delegátů řídil předseda představenstva OHK Příbram Ing. Leopold Roule, který v rámci plánu práce pro rok 2019 zmínil i možnost zapojení firem v rámci projektu „Vzdělávej se s komorou“. Projektový manažer Ing. Lukáš Vohanka představil členům projekt podrobněji a pozval zájemce na připravovaný workshop k projektu na 25. dubna 2019.

Zvláště si vážíme návštěvy paní viceprezidentky Mgr. Ireny Bartoňové – Pálkové, která ve svém projevu zmínila důležité legislativní oblasti, na kterých se HK ČR významně podílí, jako např. rekodifikaci stavebního zákona. Dále hovořila o palčivém problému firem, kterým je nedostatek zaměstnanců napříč všemi obory. Zmínila i řešení, na kterém se podílí HK ČR a tím je zaměstnávání cizinců prostřednictvím projektů v rámci Režimu Ukrajina, Srbsko a jiné země a s tím související aktuální navýšení kvót
na zahraniční zaměstnance až na 40 tisíc ročně.

Zmínila velký úspěch hospodářské komory v prosazení vrácení výdajových paušálů pro podnikatele zpět na původní hranici 2 mil. Kč. Dále informovala o Právním elektronickém systému pro podnikatele, jehož ostrý provoz bude spuštěn 21. května 2019. V rámci diskuse došlo i na problematiku exekucí zaměstnanců ve firmách a s tím související povinnosti zaměstnavatelů poskytovat součinnost, což je pro zaměstnavatele obrovská administrativní i finanční zátěž. Paní viceprezidentka je s problematikou dobře obeznámena a přislíbila pomoc při prosazování zájmů podnikatelů ve snížení zátěže při řešení exekucí.

V závěru bylo přijato usnesení a shromáždění delegátů ukončil předseda Ing. Leopold Roule.

Děkuji všem zúčastněným zástupcům firem i našim hostům za jejich účast a diskusi.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram