Vznik a poslání

Dne 17. února 1993 byla ustanovena ve smyslu zákona ČR č. 301/1992 Sb. Okresní hospodářská komora v Příbrami.
V roce 2000 je OHK Příbram zakládajícím členem Krajské hospodářské komory Střední Čechy (KHK StČ) se sídlem v Příbrami, kde je z 12 okresů zastoupeno 11 OHK.

Základní poslání OHK v Příbrami

  • Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.
  • Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
  • Poskytovat servis, zejména informační a osvětový. Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.
  • Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů, působit na etickou oblast chování se.
  • V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus - lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.
  • Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné a učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.
  • Podílet se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji a propagaci regionu.
  • Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
  • Podílet se na procesech legislativních.

OHK Příbram má v současné době již 190 členů. Všichni členové mohou plně využívat poskytované služby (blíže zde).

Hospodářská komora České republiky

HK ČR je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému.Hospodářská  komora České republiky  zastupuje  podnikatelskou  veřejnost  na   základě  zákona 301/1992 Sb. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.

Poskytuje  své  členské  základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby  v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.

Členství v Eurochambers, dlouhý seznam dvoustranných dohod s partnerskými organizacemi v ČR i na celém světě, s nimiž Hospodářská komora ČR intenzivně spolupracuje, jí dává známku tradiční a respektované instituce.

V  současné  době  má HK ČR celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé České republice   a více než 80  živnostenských společenstev.  Díky  této  regionální a oborové síti je   HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) služby odpovídající standardům hospodářských komor v zemích EU.