Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa

PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:  OHK V PŘÍBRAMI

V polovině března 2015 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce 7 úseků místních komunikací na území města Příbram. K rekonstrukci byly vytipovány tyto ulice:

– část ul. Jinecká,

– ul. Hrabákova,

– nám. Dr. Josefa Theurera,

– část ul. Březnická,

– část ul. Čechovská,

– část ul. Sportovní,

– ul. K Dolu Marie.

Projekt je řešen především v intravilánu města a navazuje jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblasti se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu bude vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celkové náklady na realizaci jsou cca 30 mil. Kč. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je konec září tohoto roku.

tisková zpráva

Oznámení o uzavírce místní komunikace v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“

Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic, oznamuje následující dopravní opatření:

Z důvodu stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – III. etapa“, prováděné firmou BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, Praha 5, uzavřeny tyto komunikace:

  • 1) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Hrabákova ulice a náměstí Dr. Josefa Theurera

Předmětem této stavby je oprava vozovky a chodníků v ulici Hrabákova a na nám. Dr Josefa Theuera. Ulice Hrabákova bude opravena v úseku
od křižovatky s ulici Balbínovou po křižovatku s nám. Dr Josefa Theuera. Nám. Dr Josefa Theurera bude opraveno v úseku od křižovatky s ulicí Hrabákovou po křižovatky s ulicí Hornickou, Mariánské údolí a slepou místní komunikací ve směru na Svatou Horu. Jedná se o místní komunikace se stávajícím povrchem z dlažby, která je zvlněná a značně nerovná. V rámci stavby bude rozebrána žulová dlažba komunikace a chodníků, bude také provedena rekonstrukce uličních vpustí, výškově a směrově budou upraveny obruby, bude položena nová žulová dlažba.

Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 5 měsíců

Uzavřený úsek:

I. Hrabákova – vúseku mezi ul. Balbínova až náměstí Dr. Josefa Theurera

II. náměstí Dr. Josefa Theurera – v úseku mezi ul. Hrabákova až ul. Hornická a Mariánské údolí

Termín uzavírky:
I. 24.03.2015 – 29.05.2015
II. 30.05.2015 – 12.08.2015

Rozsah uzavírky: úplná, objízdná trasa není stanovena