Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků středních škol

Určeno: Pedagogové středních škol, zejména ze Středočeského kraje
Lektor: Adam Sládek
Cena: zdarma
Délka: 6 vyučovacích hodin

Vyplňte „modrou“ přihlášku  na www.vupi.cz  pod logem EU.
Pro pedagogy je účast zdarma.

Dne 14. listopadu 2019 proběhne v Příbrami seminář pro pedagogy středních škol. Jeho cílem je diskutovat s nimi o tom, jak lze efektivně vést žáky při rozvíjení jejich úvah o vlastním podnikání a souvisejících otázkách a problémech.

Tento metodický seminář je určený zejména pedagogům středních škol. Vytvoření metodiky a její prezentace reflektují vzrůstající zájem středoškolských žáků o podnikání, které zaznamenala v posledních letech Hospodářská komora České republiky.

Cílem semináře je diskutovat s pedagogy vyučujícími předměty jako základy podnikání nebo fiktivní firmy, ale i s dalšími z technicky i humanitně zaměřených škol (zejm. gymnázií) o tom, jak lze efektivně vést žáky při rozvíjení jejich úvah o vlastním podnikání a souvisejících otázkách a problémech.

Popis semináře:

Účastnící semináře se seznámí s metodikou testovanou Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú. při Hospodářské komoře České republiky, jejímž cílem je rozvíjet podnikatelské nápady žáků středních škol nízkonákladovým způsobem a s eliminací či alespoň minimalizací potenciálních rizik.

Na základě tohoto „štíhlého přístupu“ bude pedagog schopný:

– podporovat a koordinovat práci žáků a strategicky rozvíjet směřování jejich podnikatelských záměrů,
– konzultovat
 stanovení funkčního business modelu,
 poradit způsob testování minimálního produktu na trhu,
– umět pomoci žákovi ověřit, zda má produkt potenciál na straně zákazníků,
 komunikovat s profesionálními poradci, mentory,
– efektivně poskytovat žákovi zpětnou vazbu pro rozvoj jeho podnikatelského záměru, a to napříč rozličnými odvětvími podnikatelské činnosti.

Forma a průběh:

Seminář bude probíhat prezenčně. Účastníkům budou postupně prezentovány jednotlivé části (kapitoly) metodiky „Podnikni to!“ pro středoškolské žáky. Pro lepší názornost jejího uplatnění v praxi, budou současně promítány video nahrávky z cyklu osmi workshopů „Podnikni to!“ realizovaném v březnu a dubnu 2019.

Během praktické části budou účastníkům představeny pracovní listy k metodice. Účastníci si budou moci vyzkoušet práci s nimi formou vyplňování údajů o libovolné fiktivní firmě.

Prezentace bude doplněna diskusí s jedním z čerstvých absolventů vzdělávacího cyklu Podnikni to!.

O absolvování semináře získají účastníci osvědčení.

Obsah semináře:

Prezentace a související diskuse se zaměří zejména na tyto části metodiky:

– co je to podnikání a jak vnímat podnikatelskou příležitost?
– jak zjistit motivaci a obavy studentů podnikání:
– práce se „Štíhlou metodikou“ a pracovními listy
– definice rizik a validace problémů v praxi
– validace řešení v praxi a kupecké počty
– plány do budoucnosti a rozvoj podnikatelských projektů
– každý z účastníků získá možnost osobních konzultací s lektorem, který úspěšně vedl kurz pro středoškoláky

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: Z.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

 

Datum

14 Lis 2019
Expired!

cena

ZDARMA

Organizátor

OHK Příbram

Komentáře nejsou povoleny.