Tisková zpráva ze shromáždění delegátů OHK Příbram ve znamení 30. výročí založení

18. dubna 2023 se v konferenčním sále Domu Natura v Příbrami konalo náhradní shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami, které se neslo ve znamení oslav 30. výročí založení Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Letošního shromáždění se zúčastnilo 44 delegátů.

Přivítali jsme i významné hosty jako senátora Parlamentu ČR  pana Petra Štěpánka, kompletní vedení příbramské radnice v čele se starostou Mgr. Janem Konvalinkou a oběma místostarosty Bc. Vladimírem Karpíškem a Miroslavem Peterkou a nechyběli ani zástupci Krajské pobočky ÚP v Příbrami paní ředitelka Ing. Renata Malichová a   ředitel odboru zaměstnanosti  Mgr. Libor Bartůněk. Bylo pozváno i několik bývalých dlouholetých členů statutárních orgánů komory, z nichž pozvání přijala paní Jana Slezáková a pan Josef Novák, dlouholetý předseda dozorčí rady.

Na programu shromáždění bylo zhodnocení plánu práce za uplynulé období,  schválení plánu práce pro rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2022 a schválení rozpočtu pro rok 2023.

Delegáti si vyslechli i zprávu o hospodaření a zprávu dozorčí rady za uplynulý rok.

Shromáždění řídil předseda představenstva OHK Příbram Ing. Leopold Roule, který vyzdvihl ze zprávy o činnosti 2022 a plánu práce pro rok 2023 několik významných bodů. Konstatoval, že v loňském roce byla činnost úřadu ještě částečně ovlivněna pandemií covidu z hlediska finančního i organizačního, ale již se podařilo uspořádat většinu tradičních komorových akcí kromě podnikatelského plesu. Ten se konal letos 18. února 2023 a i na něm jsme slavili třicáté výročí naší komory. Uvedl, že představenstvo komory pracovalo ve složení jedenácti členů a dozorčí rada v počtu tří členů a v roce 2022 se konalo sedm schůzí statutárního  orgánu. Vyzdvihl spolupráci se středními odbornými školami a učilišti a společné aktivity, dále pak dlouholetou spolupráci s úřadem práce, kvalitní služby kanceláře komory v rámci služeb jak pro exportéry, tak fungování kontaktního místa Czech Point, vzdělávací aktivity pro členy, e-adresář firem a společenské a sportovní akce, na kterých se naši členové potkávají na neformální půdě.  Zhodnotil i poslední nelehké roky s covidem a nově energetickou krizí i poklesem exportu do třetích zemí, které si vybraly svou daň ve formě poklesu členské základny. Vyjádřil přesvědčení, že dochází ke stabilizaci a úřad OHK v Příbrami bude fungovat ve standartním módu ve prospěch  podnikatelů v regionu.

Ředitelka úřadu Irena Karpíšková připravila pro delegáty krátký přehled třicetileté historie komory, kterou  Ing. Roule doplnil o významné osobnosti naší komory. Tento výčet byl doprovázen fotografiemi z celého období fungování komory. Příjemným překvapením byla video anketa, kde naši významní partneři, klienti,   členové i zaměstnanci odpovídají na jednotnou otázku „Co se Vám vybaví, když se řekne příbramská komora?“  V osmi minutách vznikl velmi cenný obrázek o tom, jak lidé komoru vnímají. Mohu to shrnout několika slovy: partnerství, přátelství, osobní vztahy, výborné služby, vzdělávání, setkávání na akcích a společná sounáležitost. Při promítání ankety všichni napjatě poslouchali a na závěr zazněl potlesk. Bylo to velmi dojemné gesto a velice si vážíme všech našich skvělých členů a partnerů.

V diskusi vystoupili i naši hosté, aby pozdravili přítomné podnikatele, poděkovali jim za práci  a vyjádřili jim podporu. Z úřadu práce zazněla nabídka na čerpání dotací z projektu POVEZ II, které mohou firmy čerpat.  Předseda návrhové a mandátové komise Ing. Pajtai přednesl návrh na usnesení, které shromáždění delegátů schválilo jednomyslně.

Předseda OHK Ing. Roule poděkoval všem delegátům i hostům za účast a vyzval přítomné ke slavnostnímu přípitku a pokračování diskuse v neformální části.

V Příbrami dne 18.4.2023

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram