Tisková zpráva ze shromáždění delegátů OHK Příbram

20. dubna 2020 se v salonku Restaurace Na Hradbách v Příbrami konalo nevolební shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Letošního shromáždění se zúčastnilo 27 delegátů, statutárních zástupců členských  firem, což nesplňuje nadpoloviční většinu  z celkového počtu členů 154, takže bylo vyhlášeno náhradní shromáždění delegátů.

Přivítali jsme i významné hosty jako místostarostu města Příbram Mgr. Martina Buršíka a  ředitele odboru zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP v Příbrami Mgr. Libora Bartůňka.

Na programu shromáždění bylo schválení plánu práce pro rok 2022, schválení hospodářského výsledku za rok 2021 a schválení rozpočtu pro rok 2022. Shromáždění delegátů dále vzalo na vědomí zprávu o činnosti za rok 2021 a zprávu dozorčí rady za uplynulý rok.

Shromáždění delegátů řídil předseda představenstva OHK Příbram Ing. Leopold Roule, který vyzdvihl ze zprávy o činnosti 2021 a plánu práce pro rok 2022 několik významných bodů. Konstatoval, že v loňském roce byla činnost úřadu OHK Příbram silně ovlivněna pandemií covidu z hlediska finančního i organizačního, řada tradičních komorových akcí musela být zrušena. Vyjádřil přesvědčení, že pro příští období se situace stabilizuje a bude umožněno se vrátit k nastavenému modelu práce. Úřad OHK Příbram se více soustředil na pořádání on-line vzdělávacích akcí, neboť si to vyžaduje doba. Zmínil velice úspěšnou přednášku makroanalytika ČSOB Ing. Petra Dufka, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s ČSOB, o  kterou je v řadách podnikatelů velký zájem. Mezi nosné činnosti úřadu patří celně certifikační činnost pro exportéry, kvalitní fungování kanceláře Czech Pointu a vydávání e-adresáře firem. Covidová doba přinesla svou daň ve formě poklesu členské základny.

Shromáždění delegátů  schválilo úpravu norem OHK Příbram jako Jednací řád, Volební řád a Příspěvkový řád, které jsme museli dát do souladu s usnesením Sněmu HK ČR dne 16.9.2021. Upravené normy vstoupí v platnost k 1.1.2023.

V diskusi vystoupil jako host pan místostarosta města Příbram Mgr. Martin Buršík, který vyzdvihl spolupráci firem a škol začleněných v OHK Příbram a vyjádřil nabídku, že by město rádo pomohlo zvýšit atraktivitu zaměstnanosti ve městě a vytvoření lepších podmínek pro podnikání v Příbrami.
Další milý host Mgr. Libor Bartůněk z Krajského Úřadu práce Příbram uvedl, že prožíváme těžké období (covid, nedostatek čipů, válka na Ukrajině, energetická krize, zvýšení cen materiálu…) a  též ocenil spolupráci firem a škol v regionu.  Uvedl, že ČR má nejnižší nezaměstnanost v rámci EU a to 3,4% a Středočeský kraj pouze 2,9%. Pohovořil též o současném palčivém problému a tím je příliv uprchlíků z Ukrajiny a  jeho řešení z pohledu úřadů práce. Též zmínil dobrou zprávu pro firmy, že přijde alokace finančních prostředků na APZ (Aktivní politiku zaměstnanosti).

Předseda návrhové a mandátové komise Miroslav Podzimek přednesl návrh na usnesení, které shromáždění delegátů schválilo jednomyslně.

Předseda OHK Ing. Roule poděkoval všem delegátům i hostům za účast a shromáždění ukončil.

 

V Příbrami dne 22.4.2022
Irena Karpíšková,
ředitelka OHK Příbram