Aktuálně

Připravujeme: 

27. března 2017   „ASERTIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ“
Přednášející:         Kateřina Kryllová - agentura Signum
Místo konání:        Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram 
pozvánka

10. dubna 2017    "NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 - PRŮVODCE KLÍČOVÝMI ZMĚNAMI"
Místo konání:          Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III 
pozvánka

25. dubna 2017     „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“
Místo konání:         Konferenční sál společnosti J.K.R. adminis. budova KOSTKY Pb, a.s.,
                               Žižkova 708, Příbram II

11. května  2017   „GOLFOVÝ TURNAJ“
Místo konání:           golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)

31. května 2017    „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“
Místo konání:           tenisový klub PBtisk Bohutín

 


Od letošního roku ALKA sbírá tonery pod záštitou Okresní hospodářské komory

Zapojit se je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/ a můžete začít sbírat, případně prázdné tonery přineste do Alky. Děkujeme všem, kterým záleží na tom, v jakém světě žijí.
Bližší informace: zde
PŘÍBRAMSKO.EU


Příručka pro podnikání                                                                                                        
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde


               

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 12. 10. 2015
Město Příbram

PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍBRAMI – 3. ETAPA
V polovině března 2015 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce 7 úseků místních komunikací na území města Příbram. K rekonstrukci byly vytipovány tyto ulice:

- část ul. Jinecká,

- ul. Hrabákova,

- nám. Dr. Josefa Theurera,

- část ul. Březnická,

- část ul. Čechovská,

- část ul. Sportovní,

- ul. K Dolu Marie.

Projekt je řešen především v intravilánu města a navazuje jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblasti se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu bude vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celkové náklady na realizaci jsou cca 30 mil. Kč. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je konec září tohoto roku.

tisková zpráva


Oznámení o uzavírce místní komunikace v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“

Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic, oznamuje následující dopravní opatření:

Z důvodu stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – III. etapa“, prováděné firmou BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, Praha 5, uzavřeny tyto komunikace:

  • 1) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Hrabákova ulice a náměstí Dr. Josefa Theurera

Předmětem této stavby je oprava vozovky a chodníků v ulici Hrabákova a na nám. Dr Josefa Theuera. Ulice Hrabákova bude opravena v úseku
od křižovatky s ulici Balbínovou po křižovatku s nám. Dr Josefa Theuera. Nám. Dr Josefa Theurera bude opraveno v úseku od křižovatky s ulicí Hrabákovou po křižovatky s ulicí Hornickou, Mariánské údolí a slepou místní komunikací ve směru na Svatou Horu. Jedná se o místní komunikace se stávajícím povrchem z dlažby, která je zvlněná a značně nerovná. V rámci stavby bude rozebrána žulová dlažba komunikace a chodníků, bude také provedena rekonstrukce uličních vpustí, výškově a směrově budou upraveny obruby, bude položena nová žulová dlažba.

Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 5 měsíců

Uzavřený úsek:

I. Hrabákova – vúseku mezi ul. Balbínova až náměstí Dr. Josefa Theurera

II. náměstí Dr. Josefa Theurera – v úseku mezi ul. Hrabákova až ul. Hornická a Mariánské údolí

Termín uzavírky:
I. 24.03.2015 – 29.05.2015
II. 30.05.2015 – 12.08.2015

Rozsah uzavírky: úplná, objízdná trasa není stanovena

PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

,,Výstavba klidové zóny Ryneček"
 

V polovině srpna 2014 byla zahájena realizace projektu „Výstavba klidové zóny Ryneček“, reg. č. CZ.1.15/3.2.00/82.01855. Cílem projektu je vybudovat kvalitní multifunkční prostor, který přinese do centra města možnost aktivně trávit volný čas pro obyvatele všech věkových skupin.

Bližší informace: zde 


PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

„Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna“

Město Příbram ukončilo na konci srpna 2014 realizaci projektu „Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. 

Předmětem projektu bylo vybudování 544,19 m cyklostezky a 173,41 m cyklotrasy v centru města Příbram - na spojnici mezi rezidenční částí a centrem města. Tato cyklostezka byla vybudována s cílem zvýšit počet obyvatel využívajících cyklodopravu jako primární přepravu po městě a navázat na již vybudované úseky (zejména v oblasti Hořejší Obora) tak, aby cyklodopravou byl přístupný železniční a autobusový uzel (nádraží ČD a autobusový terminál). Do projektu byli zapojeni dlouhodobí partneři města s cílem podpořit využití cyklostezky a zvýšit dopad projektu na každodenní cyklodopravu po městě.  

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 5 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Invessales, s.r.o.  

Skutečná výše dotace byla vyplacena ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, což je cca 1,7 mil. Kč.

Tisková zpráva: zde
  

Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa

Datum zahájení realizace: 06/2014

Předpokládané datum ukončení realizace: 11/2014

Původní rozpočet projektu, předložený v žádosti o dotaci, byl cca 48 mil. Kč, dotace byl schválena ve výši 20 mil. Kč. Po provedení výběrového řízení je celkový rozpočet a dotace následující:

Celkový rozpočet projektu: cca 31,2 mil. Kč

Dotace poskytnutá ROP Střední Čechy: cca 18,6 mil. Kč

Spolufinancování městem Příbram: cca 12,6 mil. Kč

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva: zde, konečná zpráva

Rekonstrukce objektu - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261

V dubnu r. 2014 byla zahájena realizace projektu ,,Rekonstrukce objektu - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Theurera“, na který byla městu Příbram přidělena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dotace byla schválena ve výší 8,9 mil. Kč., vzhledem k nižší vysoutěžené ceně zakázky, bude skutečná výše cca 5,8 mil. Kč.

Předmětem tohoto projektu je přeměna v současné době nevyužívaného objektu na mateřskou školu pro 36 dětí. Součástí realizace je rekonstrukce objektu, jeho vybavení nábytkem, pomůckami pro výuku a základním technickým vybavením pro provoz školy. Přilehlá neudržovaná školní zahrada bude revitalizována a doplněna novými herními prvky.

Rekonstrukce budovy by měla být ukončena v září 2014

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva 

Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

Město Příbram ukončilo na konci března 2014 realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Informace o projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce 10 úseků místních komunikací na území města Příbram. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly krekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice: 

Prof. Pobudy

část ul. Žežická

K. Kryla

část ul. Seifertova

část ul. Politických vězňů

část ul. E. Beneše

část ul. Osvobození

část ul. Čs. armády

ul. U nádraží

ul. Gen. Tesaříka

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 22,2 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Strabag a.s. Skutečná dotace byla vyplacena ve výši 72,5% celkových způsobilých výdajů, což je cca 15 mil. Kč.

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva 

"REKONSTRUKCE A REVITALIZACE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
 V PŘÍBRAMI (OBJEKTY 110a, 112a)"
Předmětem partnerství je zejména podpora, propagace a prezentace projektu a jeho realizace.

Projekt řeší rekonstrukci a revitalizaci části náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Jedná se o rekonstrukci povrchu stávajícího chodníku podél severní strany náměstí, přilehlé vozovky a povrchu náměstí, který je v současné době využíván k parkování. Povrchy zmíněných ploch jsou v současné době v technicky nevyhovujícím a dlouhodobě neudržitelném stavu. Aktivity projektu povedou ke zkvalitnění života místních obyvatel i návštěvníků města z širokého okolí, dojde ke zatraktivnění města pro investory a v neposlední řadě bude zlepšena dostupnost veřejných služeb.

Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace uvedených stavebních objektů, na tuto etapu bude navazovat celková rekonstrukce náměstí. Cílem těchto aktivit je především zklidnění dopravy v této části města, zvýšení bezpečnosti pěších, zlepšení dostupnosti tohoto místa pro handicapované osoby a tím samozřejmě zkvalitnění života obyvatel v Příbrami.
Tisková zpráva 

  

"MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM"

Předmětem partnerství je podpora, propagace a realizace projektu "MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM" (dále jen jako projekt). Cílem projektu je vybudování moderního dopravního terminálu představujícího hlavní dopravní uzel městské, příměstské a dálkové veřejné dopravy v Příbrami.

Tisková zpráva

"INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO  SÍDLIŠTĚ"

Předmětem partnerství je podpora, propagace a realizace projektu "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO SÍDLIŠTĚ" (dále jen IPRM).

Cílem IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad
20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie.

Předmětem IPRM je komplexní regenerace bytového fondu a revitalizace veřejných prostranství v zóně Březohorského sídliště dle specifikace zmíněné zóny. Tato zóna vykazuje nízkou míru hospodářské aktivity (kritérium dle čl. 47 Nařízení ES 1828/2006).

Partnerem projektu je reprezentant podnikatelské sféry v regionu - Okresní hospodářská komora v Příbrami, která mj. zastupuje firmy působící na Příbramsku v odborných komisích při Hospodářské komoře ČR a průběžně monitoruje hospodářské aktivity na území Příbramska.